Vzájemná praxe ve vzdělávání

Strategické partnerství v programu Erasmus plus
2014-1-RO01-KA202-002979SHRNUTÍ

Záměrem CoPE projektu (Communities of practice education) je tvorba on line produktu, který by umožnil monitorování a hodnocení studentů v praxi v různých oblastech zdravotní péče v rámci jejich vzdělávání. Systém nabízí školám možnost průběžně sledovat vývoj a výkony studentů v obbdobí praktického tréninku. Tento softwarový produkt s názvem PRAX MANAGER bude po vyvoření testován a prověřován partnerskými vzdělávacími institucemi v době trvání celého projektu v rámci mezinárodní mobility a rovněž během vlastních praktických výcviků jednotlivých partnerských institucí.

Projekt dále umožňuje sdílení praktických zkušeností v oblasti zdravotně sociálního vzdělávání. Nabízí možnost během běžného praktického výcviku poznávat a srovnávat odlišné přístupy k vzdělávání a využívat učební aktivity jednotlivých partnerských vzdělávacích institucí.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření efektivní infrastruktury komunikace mezi školou (odbornými učitely, mentory), studenty a klinickým pracovištěm praktického výcviku s využitím on line systému. Monitorování a hodnocení aktivit studentů během praktického výcviku, umožňuje rovněž bezprostředně zhodnotit praxi, nebo řešit vzniklé problémy v reálném čase. Navíc vždy na konci výukového období dovoluje tento systém provést závěrečná hodnocení a navrhnout doporučení jak následně zlepšit nejen výkony studentů , ale i vedení a průběh samotného praktického výcviku. Rovněž lze poskytnout zpětnou vazbu i klinickému pracovišti , kde praxe probíhala.Neméně důležitým přínosem projektu je i samotný rozvoj spolupráce mezi partnerskými školami zaměřenými na zdravotně sociální vzdělávání, jenž může v budoucnu přispět k rozvoji dalších mezinárodních projektů z oblasti mobility studentů a odborných učitelů a tím podpořit a přispět zvýšení úrovně praktického vzdělávání.

Projekt přispěje k rozvoji v oblasti vzdělávání budoucích zdravotníků a take bude mít pozitivní dopady i pro samotné koncové uživatele(studenty) a zaměstnavatele (klinická pracoviště), kteří v rámci spolupráce při testování finálních výsledků mohou následně vylepšit a zkvalitnit poskytovanou péči.

Pokud jde o vedení praktické výuky v partnerských institucích, bude se jednat o zavedené výukové přístupy učitelů z oblastí předem stanovených tématických okruhů a bude spočívat v aktivní účasti účitelů v diskusích a praktických cvičeních se studenty. Smíšená mobilita pro studenty bude představovat absolvování odborné praxe v zahraničí u partnerské vzdělávací instituce. Tato praxe bude monitorována a hodnocena právě pomocí PRAX MANAGERU, címž se zajistí i jeho testování v nadnnárodním kontextu.

Project bude probíhat v období od září 2014 do srpna 2016.


PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Plánované a realizované activity projektu:

  • Projektový management- zahrnuje 4 partnerská setkání: v Iasi, Aarhus, Puerto del Rosario a Badalona
  • Diseminace a valorizacce zahrnuje 6 lokálních možností a projektový web
  • Rozvoj projektových hmatatelných výstupů- tvorba PRAX MANAGER & CoPE platformy
  • 3 společná krátká proškolení pro 18 odborných učitelů
  • 6 smíšených mobilit pro 30 studentů
  • Hodnocení a výstupy projektu


VÝSLEDKY PROJEKTU

Hlavním výstupem projektu bude volně a zdarma přístupný software, nazvaný PRAX MANAGER, vytvořený pro pomoc školám k monitorování a hodnocení praktického výcviku studentů. V průběhu trvání projektu bude tento systém testován v oblasti zdravotní péče skrze smíšené mobility studentů v rámci odborné praxe studentů všech partnerských zemí a výsledky budou použity k nezbytným úpravám a optimalizaci systému.

Vzájemná spolupráce partner na projektu navíc napomůže rozvoji softwarové dokumentace, která bude publikována na webových stránkách projektu a rovněž na stránkách odborných sekcí s možností stažení zdarma.

Dalšími očekávanými výsledky je vytvoření CoPE on line platformy obsahující vzdělávací odkazy zvláště využitelné pro oblast hodnocení studentů.
FEG (Fundatia Ecologica Green) IASI, RUMUNSKO /Koordinátor projektu

FEG(Fundatia Ecologica Green) je nezávislá, nezisková, vzdělávací instituce, která se nachází v Iasi v Rumunsku. Zahrnuje: mateřské školy, základní školu, vyšší odbornou školu a rekvalifikační centrum pro dospělé.

Na národní úrovni FEG vytvořil síť středních škol a rekvalifikačních středisek.

Rekvalifikační střediska FEG byla založena v roce 1990 a jsou akreditována pro několik oborů. Feg nabízí formální krátkodobé kurzy pro různé kvalifikace v oborech jako sociální pracovník, zdravotní asistent, kuchař, číšník, krejčí, tesař, atd. Od roku 2007 FEG bylo kvalifikační centrum zapojeno rovněž do neformálních vzdělávacích aktivit pro dospělé a tím otevřelo jeho nové možnosti.

FEG střední škola, byla založena v roce 1998 a v roce 2008 byla akreditována Ministerstvem školství. V roce 2014 byla škola oceněna ministerstvem školství za kvalitu poskytovaného vzdělání.

Škola poskytuje vyučení ve 12 kvalifikacích, mezi kterými je nejreprezentativnější oblast ošetřovatelství. Více než 800 studentů se zde vzdělává v oboru zdravotní sestra a od vzniku školy bylo v tomto oboru naší školou vzděláno vice jak 4000studentů. Díky kvalitní výuce, vybavení školy a mimoškolním activitám patří škola mezi nejsilnější alternativní soukromé školy regionu v oblasti veřejného vzdělávání.Od roku 2004 je FEG členem of EFVET- - European Forum for Vocational Education and Training a od roku 2008 členem CLN, City Learning Net a neformální vzdělávací internetové sítě. V roce 2008 FEG střední škola byla oceněna titulem “Evropská škola” ministerstvem školství a tento titul v roce 2011 znovu obhájila.

FEG se již účastnilo celkem 41 projektů EU, z nichž 21 projektů se týkalo mobility pro učitele a studenty (Leonardo da Vinci) a další projekty :Grundtvig, Youth, Erasmus, Leonardo Programmes and Transversal Programme.


ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MAJADA MARTIAL \ PUERTO DEL ROSARIO , FUERTEVENTURA , ŠPANĚLSKO

Majada Marcial je integrované centrum pro odborné vzdělávání a nachází se ve městě Puerto del Rosario, které je hlavním městem ostrova Fuerteventura s nevyšším počtem obyvatel. Puerto del Rosario je kulturně rozmanité město především vzhledem k přistěhovalectví a rozvinutému cestovnímu ruchu.

Kurzy, které centrum nabízí probíhají formou přímé výuky a nebo on line výukou. Patří mezi ně obory: správa a řízení, obchod a marketing, elektrotechnik, eletrikář a instalatér, vizážista, informatika a komunikace, údržbář, zdravotník, kulturní referent, komunitné péče a dopravní technik.

Počet studentů zapsaných v těchto kurzech je vice než 1100. Škola zaměstnává přibližně 68 učitelů. Toto vzdělávací centrum je certifikováno dle normy ISO 9001 :2000 a normy ISO 9001:2008 dále spolu s jinými školami na Kanárských ostrovech.

Z oblasti zdravotní péče škola nabízí obory: zdravotní asistent, záchranář, farmaceutický asistent a farmaceut a nutriční terapeut. Máme bohaté zkušenosti ve vzdělávání v těchto oborech a spolupráce a podpora řady místních partner z oblasti zdravotnictví nám umožňuje zajistit I kvalitní odborný výcvik pro naše student.


Majada Marcial je jedninou vzdělávací institucí v oblasti zdravotní péče na ostrově, čímž zajišťuje následné rozmístění svých absolventů na pracovních pozicích pro zdravotnictví. Je zde přímá vazba mezi školou a klinickými pracovišti na ostrově- výživová centra, soukromé kliniky, zubní ordinace, ordinace praktických lékařů, ambulantními zařízeními, aj.SOSU AARHUS (AARHUS SOCIAL – OG SUNDHEDSSKOLE) – AARHUS, Denmark

Založení zdravotně – sociální školy v Aarhus je datováno do roku 1990. Škola nabízí studijní programy v oblasti sociální a zdravotní péče v souladu s reformou dánského školství (r. 1990).

Škola byla také pověřena rozvojem a nabídkou doplňkových vzdělávacích kurzů a programů pro pracovníky ve zdravotně – sociální sféře ( v souladu se systémem profesního vzdělávání zdravotně – sociálních pracovníků v Dánsku).

Vzhledem k reformě dánské státní správy se škola změnila z instituce, která je provozována státními orgány na instituci nezávislou, samosprávnou.

Škola také nabízí zvláštní vzdělávací programy určené pro imigranty a uprchlíky. Škola zaměstnává 13O zaměstnanců na plný úvazek (z nichž je 110 pedagogů) a 30 externích pracovníků. V roce 2011 školu navštěvovalo více jak 1500 studentů. Škola je zodpovědná za přípravu takového množství absolventů tak, aby byl zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech zdravotně – sociální péče.


Za posledních 6 let se škola účastnila více jak 20-ti evropských projektů zaměřených na zdravotně – sociální otázky. Spolupracuje tak s více jak 100 partnery ve 30-ti zemích po celém světě.KANUNI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI – IZMIT - KOCAELI, Turecko

Škola působí od školního roku 2001 / 2002, spadá do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Začala s obory: anesteziologický asistent, porodní asistentka a pracovník pohotovosti (neodkladné péče). V roce 2007 byl přidán obor „ošetřovatelství“.

Od roku 2010 zajišťuje vzdělávání celkem 35 pedagogů, z čehož je 26 odborných vyučujících. Vedení školy zajišťuje ředitel se 3 asistentkami. Ve škole studuje 358 studentů.

Podmínkou pro všechny vyučující je tříletá praxe ve zdravotnictví a pedagogický kurz, případně vzdělání na vysoké škole.


Studenti mají možnost praktikovat nejen v kvalitních odborných učebnách, ale také ve státních a soukromých nemocnicích. Absolventi škol by měli vykonávat svou profesi ve státních i soukromých zařízeních po dobu minimálně deseti let.


STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická se nachází v Českých Budějovicích, největším městě Jižních Čech, které je správním centrem celého regionu. Město České Budějovice je významným střediskem v oblasti kultury, průmyslu a sportu s bohatou historií.

Škola byla založena roku 1964 a spadá pod správu krajského úřadu. Je neziskovou organizací zajišťující střední odborné zdravotnické vzdělání, zkončené státní a profilovou maturitní zkouškou s možností návazného vzdělání na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem.

Stredni zdravotnicka skola a VOSZ- Secondary Nursing School & Higher Nursing Vocational School Ceske Budejovice has a long, sixty-year tradition. As the only one in the South Bohemian region in addition to clinical and prepares students in technical fields.

Střední zdravotnická škola nabízířadu oborů: Zdravotnický asistent(dvě třídy každý rok), Laboratorní asistent (jedna třída každý rok), Asistent zubního technika (jedna třída každý druhý rok- střídá obor masér), Masér, Zdravotnické lyceum (jedna třída každý rok).Střední škola má přibližně 540 studentů. Vyšší odborná škola nabízí dva programy: Všeobecná sestra a Zubní technik. Tyto obory jsou vyučovány v denní nebo dálkové formě. Vyšší škola má přibližně 130 studentů.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky na této škole studenti mohou pokračovat ve studiu na Vyšší nebo vysoké škole.

Škola využívá smluvní partnerské spolupráce s mnoha sociálně zdravotnickými zařízeními, které umožňují provádět praktickou výuku studentů. Patří mezi ně např. Nemocnice České Budějovice a.s. (největší regionální nemocnice), dále domovy pro seniory a další zdravotně sociální zařízení. Studenti absolvují dlouhodobé praktické výcviky v těchto zařízeních jež je významné pro jejich budoucí práci. Škola má bohaté zkušenosti v oblasti zdravotnického vzdělávání a zajišťuje rovněž podporu při mnoha regionálních aktivitách např. Organizuje a provádí školení první pomoci, spolupracuje při sportovních akcích..aj.). Škola se účastní I charitativních akcí a pořádá ošetřovatelké konference zaměřené na různé problematiky z tohoto oboru.

Škola rovněž úspěšně spolupracuje se Slovenskou školou v Levoči, zahrnující vzájemné výměnné poznávací návštěvy studentů. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická rovněž zajišťuje školení v ICT, zvláště pak v oblasti databází využívaných pro školu a obdržela status Informačního centra SIPVZ č.IC/034.Vyučování na této škole zajišťují interní a externí učitelé. Odborný výcvik je veden ve veřejných a soukromých zařízeních ve městě. Studenti této školy jsou nejen všeobecně vzděláváni, ale také získávají zkušenosti na specializovaných odděleních zdravotní péče, kde mohou následně pracovat.

Škola je nakloněna spolupráci v oblasti projektů EU na podporu vybavení školy, rozvoje vzdělávání učitelů a hlavně v podpoře vzdělávání studentů při jejich přípravě na budoucí profesi. V nedávné době se škola účastnila projektů-ICT ve školách, školení první pomoci pro děti na základních školách a jejich učitele, tvorba digitálních učebnách materiálů aj.

The school is very pro-active concerning Czech or European Union projects in order to improve its professional equipment, staff education and foremost to improve all conditions for successful preparation of its students. Recently, the school has created the projects on e.g.: ICT technologies at schools, first aid training for basic school pupils and their teachers, digital materials in learning process etc.


LUDUS SANCTIUS SL (CENTRUM JOAN MARAGALL)

Maragall School je škola s více jak 40 letou historií zajišťující vzdělávání po povinné školní docházce. Toto vzdělávání je dotované Ministerstvem školství Katalánie a je zaměřené na vyšší vzdělávání, odborný výcvik, školení zaměstnanců a kontrolní centrum vyššího odborného vzdělání. Tato škola je komplexním školícím centrem, které se vyvíjí v závislosti na potřebách společnosti, ale také udržuje tradiční vzdělávací hodnoty.

Studijní centrum Maragall se specializuje na oblast vzdělávání ve zdravotní péči. Studium si klade za cíl upevnit u studentů morální vědomí a etickou odpovědnost v práci, tak aby byly schopni obstát v budoucím profesním životě.

Pro Maragall centrum je důležité, že si studenti stanovené cíle a hodnoty. Jen tak je možné dosáhnout co nejvyší možné úrovně vzdělání. Škola se snaží úzce komunikovat a spolupracovat s rodinami studentů, aby se i rodina studentů stotožnila s filozofii školy uctívající vzájemný respekt, spolupráci a solidaritu.


V Joan Maragal centru učitelé využívají aktivního a otevřeného přístupu s cílem vest student k maximálnímu využití jejich potenciálu. Veškeré vzdělávací activity probíhají v srdečné atmosféře a se vzájemným respektem učitelů a studentů.

Každoročně Národní agentura prověřuje činnost centra v souladu s uznávanými a platnými standardy a Joan Maragall je prvním centrem, ketré v Katalánii získalo certifikaci za kvalitu ISO 9001.Seed, Lugano, Switzerland

Seed is a non-profit organization located in Lugano, Switzerland. Seed was born from the belief that an adequate use of ICT and e-learning technologies can make a difference in education and training initiatives in cooperation and development projects: enhancing access, allowing the creation of stable networks, and improving daily working activities.

Seed is a non-profit organization located in Lugano, Switzerland; it has been active in the field of technologies, communication and education since 2007, and currently employs 8 people. Seed was born from the belief that an adequate use of ICT and e-learning technologies can make a difference in education and training initiatives in cooperation and development projects: enhancing access, allowing the creation of stable networks, and improving daily working activities. Seed has a long-lasting experience in participating in European projects, especially in the Lifelong Learning Programme.

Seed's mission is providing expertise to not for profit organizations, both for local activities and for international cooperation and development projects. We thus work with a diverse range of partner institutions, including schools, social and healthcare services, etc.Over time, the projects we made brought us to focus on web design and development, digital storytelling, distance learning, entrepreneurship support, health promotion and ICT applied to healthcare training.